Wat zijn de voorwaarden voor een vergunning KOA?

Om hun diensten aan te mogen bieden aan Nederlandse inwoners of op de Nederlandse markt zijn bedrijven verplicht om te voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kansspelen op Afstand. Een aantal voorwaarden zijn in werking getreden vanaf 1 april 2021.

Met ingang van 1 oktober 2021 werden nog een aantal aanvullende voorwaarden van kracht. Ben jij ook benieuwd aan welke eisen  een nederlands online casino moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een KOA vergunning? Neem dan zeker even de informatie door die je aantreft hieronder op deze pagina.

vergunninghouder koa

Legale goksites staan onder toezicht van de Kansspelautoriteit

Voor alle legale aanbieders van kansspelen in Nederland geldt dat ze onder toezicht staan van de Kansspelautoriteit. Dit zorgt ervoor dat de speler altijd kan rekenen op een veilige omgeving om zijn of haar kans in te wagen. Het spreekt evenwel voor zich dat de speler nog steeds zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen spelgedrag. Dit geldt dus ook voor de winsten (of eventuele verliezen) die worden gemaakt. Dat spreekt voor zich.

De aanvrager van de KOA vergunning mag geen strafblad hebben

Het spreekt voor zich dat het voor de Kansspelautoriteit van cruciaal belang is dat elke legale aanbieder van kansspelen in Nederland over een zo betrouwbaar mogelijk karakter beschikt. Bijgevolg is het zo dat partijen die een KOA vergunning aanvragen niet over een strafblad mogen beschikken. Dit geldt concreet voor alle belanghebbenden evenals voor alle bestuurders en beleidsbepalers die aan het bedrijf in kwestie verbonden zijn. Om dit in de praktijk te kunnen toetsen wordt er doorgaans voor gekozen om een zogenaamd antecedentenonderzoek uit te laten voeren.

Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de aanvrager wordt er eveneens rekening gehouden met haar verleden. Bedrijven die zich tijdens de twee jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag hebben gericht tot de Nederlandse markt worden door de Kansspelautoriteit automatisch als niet betrouwbaar bestempeld. In de praktijk betekent dat concreet dat hun vergunningsaanvraag op basis van deze vaststelling veelal wordt afgewezen.

Bedrijven moeten over een gezonde balans beschikken

Voor elke aanvrager van de KOA vergunning geldt dat hij een financieel gezonde balans voor moet kunnen leggen. Het spreekt bovendien voor zich dat bedrijven niet in staat van faillissement of surseance van betaling mogen verkeren. Van zodra er kan worden vastgesteld dat de uitbetalingen van spelers in het gedrang komen kan dat de Kansspelautoriteit op basis daarvan beslissen om de vergunning in te trekken of ze sowieso niet toe te kennen.

Bovenstaande is niet de enige financiële voorwaarde die wordt vooropgesteld door de Kansspelautoriteit. Het is namelijk bovendien ook zo dat er wordt verlangd dat de spelerstegoeden gescheiden worden gehouden van het bedrijfskapitaal. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Anders zou het in theorie voor het casino immers mogelijk zijn om bijvoorbeeld de huurgelden van de bedrijfspanden te betalen met de tegoeden van de spelers.

Dat kan uiteraard in de praktijk niet de bedoeling zijn. De voorwaarden voor het verkrijgen van een KOA vergunning schrijven voor dat er altijd sprake moet zijn van een scheiding van tegoeden. Dat is niet uniek voor onze Nederlandse Kansspelautoriteit. Ook in andere landen gelden soortgelijke voorwaarden.

Een adequate klantendienst is vereist 

Wanneer spelers tegen een probleem of tegen een bepaalde vraag aanlopen moeten ze over de mogelijkheid beschikken om deze voor te kunnen leggen aan een deskundige klantenservice. Aanvragers van een vergunning moeten niet alleen kunnen bewijzen dat ze aan deze eis tegemoet kunnen komen, daarnaast moeten ze ook kunnen aantonen dat de klantenservice tijdig operationeel zal zijn. De aanbieder kan zelf bepalen op welke manieren spelers contact kunnen opnemen met de klantenservice. Dit geldt ook voor de openingstijden die worden gehanteerd.

Controle van registratie in de Cruks database

Zowel voor land based casino’s als voor online aanbieders geldt dat ze verplicht zijn om voor elke speler een controle uit te voeren in de zogenaamde Cruks database. Het betreft hier een centrale database die de data bevat van alle spelers die zich graag zouden willen laten uitsluiten voor kansspelen. Deze controle kan samen worden uitgevoerd met de verplichte identiteitscontrole.

Voor deze laatste controle geldt dat ze verplicht wordt opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Omwille van het feit dat een aanmelding in de Cruks database op eender welk moment plaats kan vinden spreekt het voor zich dat de controle telkens moet worden uitgevoerd op het ogenblik dat de speler in kwestie wil gaan spelen.

Verplichte controle van het spelgedrag

Voor alle online aanbieders van kansspelen geldt dat ze verplicht zijn om het spelgedrag van hun spelers te controleren. In het spelersaccount dient de speler in kwestie altijd over de mogelijkheid te beschikken om aan te geven hoeveel geld hij of zij wil en kan verspelen, hoe lang er gespeeld moet kunnen worden en hoe vaak.

Wanneer het speelgedrag afwijkt van hetgeen door de speler werd ingesteld is de aanbieder verplicht om de speler daarvan op de hoogte te brengen. Dit kan gebeuren door middel van een pop-up of middels waarschuwingsteksten op het scherm. De Kansspelautoriteit heeft wat dit betreft met recht en rede gesteld dat het online uitstekend mogelijk is om het spelgedrag van spelers in het oog te houden.

Er moet altijd sprake zijn van een “deugdelijk beleid”

De Kansspelautoriteit heeft de mogelijkheid om online kansspelaanbieders te controleren door middel van bijvoorbeeld de controledatabank van de aanbieder. Het gaat hierbij om een soort van virtuele kluis waarin de aanbieder van de kansspelen verplicht is om spelgegevens vast te leggen. De Kansspelautoriteit kan dan vervolgens op basis van deze gegevens een controle uitvoeren of de aanbieder wel of niet overeenkomstig zijn beleid handelt.

Van cruciaal belang voor elke aanbieder van kansspelen is dat hij of zij over een minstens “deugdelijk beleid” moet beschikken. Dit niet in het minst voor wat verslavingspreventie betreft. Is er geen sprake van een dergelijk beleid? Dan zal de aanbieder met zekerheid geen vergunning krijgen.

Regels met betrekking tot het aanbieden van bonussen

Op zich is het zo dat aanbieders van (online) kansspelen over de mogelijkheid beschikken om een bepaalde casino bonus aan te bieden aan hun spelers. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om een welkomstbonus. Echter is het niet toegestaan om een bonus aan te bieden aan spelers tijdens het spelen. Indien wordt vastgesteld dat een bepaalde aanbieder dit wel doet kan dat dan ook in de praktijk als gevolg hebben dat de eventueel reeds verkregen licentie opnieuw wordt ingetrokken.

Bijzondere voorwaarden voor reclame en marketing

Legale aanbieders van kansspelen mogen in Nederland reclame voeren voor hun merk. Wel is het zo dat er op dit vlak rekening moet worden gehouden met een aantal strikte eisen. In eerste instantie moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de doelgroep van de gevoerde marketing.

Hiervoor geldt dat het niet is toegestaan voor een casino om zich te richten op jongeren die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt. Vaak wordt gedacht dat het hierbij gaat om de leeftijdsgrens van 21 jaar, maar dat is dus niet correct. Dit is bovendien nog niet alles.

Naast bovenstaande moeten aanbieders van kansspelen er ook rekening mee houden dat ze zich niet mogen richten tot mensen met een verstandelijke beperking en specifiek tot mensen die gokverslaafd zijn of zijn geweest. Daarnaast is het ook niet toegestaan om beroepssporters of bekendheden die populair zijn bij jongeren in te zetten voor de marketing die wordt gevoerd. De Kansspelautoriteit voert op regelmatige basis controles uit met betrekking tot de marketing die wordt gevoerd om na te gaan of de vooropgestelde voorwaarden goed worden nageleefd of niet.

Auteur Peter Rietbergen
Peter Rietbergen

Oprichter & Casino Expert
Meer dan 8 jaar ervaring
Mail: peter@onlinecasino24.nl

Over de auteur
Ik heb jarenlange ervaring waardoor ik jou uitstekend van advies kan voorzien. Zo ben ik mijn studententijd professioneel pokeraar geweest en heb daarnaast als croupier bij verschillende online casino's gewerkt.

Terug naar boven