cooling down casino

Wat is de Cooling Down voor casino’s?

Bij de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand werd meteen duidelijk dat ervoor werd gekozen om een zogenaamde Cooling Down periode in te stellen. Deze periode richt zich in het bijzonder op bestaande, illegale aanbieders van kansspelen op de Nederlandse markt. Indien zij zich tijdens de vooropgestelde periode van 2 jaar gedeisd houden zouden zij alsnog aanspraak kunnen maken op een vergunning.

Voor gokbedrijven die hun diensten illegaal aanboden op de Nederlandse markt na 1 juni 2018 geldt dat ze nog enige tijd langer op het strafbankje moesten blijven zitten. Voor deze partijen geldt dan ook dat ze pas in een latere fase een vergunning zullen kunnen aanvragen.

Belangrijk punt van discussie

Het heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad om er de Wet Kansspelen op Afstand door te krijgen. Dat is bij het merendeel van de lezers meer dan waarschijnlijk wel bekend. Het al dan niet toelaten op de markt van bestaande, illegale aanbieders was daarbij één van de belangrijkste discussiepunten.

Er moest in ieder geval een maatregel in het leven worden geroepen om ervoor te zorgen dat de vooropgestelde kanalisatie bewerkstelligd kon worden.

Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er tegelijkertijd voorkomen moest worden dat aanbieders zomaar hun gang konden gaan. Hier een consensus voor vinden bleek niet eenvoudig, maar uiteindelijk slaagde men er toch in.

Voor de Cooling Down periode geldt dat ze reeds van bij de start van de nieuwe wet een meer dan cruciaal onderdeel is gebleken. Zolang casino’s zich gedurende de vooropgestelde Cooling Down periode aan de geldende gedoogcriteria zouden houden konden zij uitkijken naar een vergunning. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat ze ook wel in staat moesten zijn om te voldoen aan de andere geldende voorwaarden.

Verschillende moties liggen aan de basis van de Cooling Down

Verschillende moties liggen aan de basis van de ingevoerde Cooling Down periode. Het gaat hierbij in eerste instantie om de Motie Bouwmeester. In de eerste plannen voor de wet stond te lezen dat het een kernonderdeel was om illegale aanbieders van online kansspelen geen vergunning toe te kennen.

De echte basis voor de huidige Cooling Down werd gelegd in het jaar 2019, meer bepaald in de maand februari. Toen werd door middel van de Motie Postema bepaald dat de regering voorschrijft om uitsluitend een vergunning te verstrekken aan partijen die in een onafgebroken periode van (minstens) twee jaar de gedoogcriteria niet hebben overschreden. In december van datzelfde jaar werd de motie door de Tweede Kamer unaniem goedgekeurd.

De Motie Van Nispen

Wie zich verdiept in de hele Cooling Down problematiek zal kunnen vaststellen dat vooral de Motie Van Nispen op dit vlak een belangrijke rol heeft gespeeld. In december 2019 stelde deze motie dat aanbieders die zich na het aannemen van de wet Kansspelen op Afstand door de Eerste Kamer nog steeds hebben gericht op Nederlandse spelers dienen te worden uitgesloten voor het kunnen aanvragen van een vergunning.

In juni 2020 werd de Motie Van Nispen aangenomen waarin stond te lezen dat de Cooling Down periode kan worden verlengd met een even groot aantal maanden als mogelijks uitstel van invoering van de wet. De wet zou in eerste instantie van kracht zijn op 1 januari 2021, maar uiteindelijk werd dat enkele maanden later, namelijk op 1 april 2022.

Waarom is de Cooling Down periode nodig?

De invoering van een Cooling Down periode was nodig omwille van verschillende redenen. In eerste instantie moest de overheid er uiteraard voor zorgen dat partijen die zich altijd netjes aan de vooropgestelde regels hadden gehouden de mogelijkheid kregen om instant hun diensten na goedkeuring van de Wet Kansspelen op Afstand aan te kunnen bieden op de Nederlandse markt.

Anderzijds wilde men er ook wel rekening mee houden dat er een opportuniteit moest worden aangeboden aan partijen die zich mogelijks in het verleden reeds hadden gericht op de Nederlandse markt, maar dat niet te kwader trouw hadden gedaan. Onder deze partijen zaten verschillende toch wel gerenommeerde namen waar we verderop op deze pagina nog dieper op in zullen gaan.

Door een Cooling Down periode in het leven te roepen werden illegale aanbieders uit het verleden even op het strafbankje geplaatst om ze vervolgens de mogelijkheid te geven om hun leven te beteren.

Indien er na afloop van de Cooling Down kon worden vastgesteld dat er aan alle geldende voorwaarden werd voldaan konden partijen alsnog een KOA-vergunning ontvangen.

Welke partijen zijn geconfronteerd met deze periode?

De Cooling Down periode trof heel wat aanbieders van online kansspelen. Onder deze partijen zaten ook enkele bekende namen. De meest in het oog springende naam was ongetwijfeld Unibet. Heel wat Nederlandse spelers waren sterk teleurgesteld wanneer bleek dat deze bekende aanbieder van kansspelen in Nederland er enige tijd de stekker uit moest trekken. Unibet beschikt als online casino over een sterke connectie met Nederland. Dit niet in het minst omdat ze bijvoorbeeld fungeert als sponsor van de bekende en populaire voetbalploeg Ajax.

Op 8 juni 2022 verkreeg het bedrijf dan uiteindelijk toch haar licentie van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Daarmee is ze één van de eerste grote gokbedrijven welke een vergunning weet te bemachtigen nadat ze in eerste instantie zonder zo’n licentie de Nederlandse markt had bediend.

Voor het merendeel van de overige vergunninghouders geldt dat ze voor het openen van de markt op 1 oktober 2021 niet eerder hun diensten in Nederland hadden aangeboden. Dit met uitzondering van partijen als GGPoker en ZEbet die in het verleden wel reeds Nederlandse spelers hadden geaccepteerd. Het gokbedrijf is zeker niet de enige partij die even op het strafbankje plaats moest nemen. Ook het eveneens zeer bekende en grote PokerStars was bijvoorbeeld bij deze partijen.

Impact van Cooling Down kan aanzienlijk zijn

Het gedwongen moeten verlaten van de Nederlandse markt omwille van de Cooling Down periode kan in de praktijk een stevige impact hebben op de omzetten die online aanbieders (al dan niet) weten te realiseren. Zo werd onder meer duidelijk uit het kwartaalrapport van de Kindred Group (het bedrijf achter Unibet ) van april 2022.

Dat rapport maakte duidelijk dat de omzet tijdens het eerste kwartaal van het jaar was gedaald met maar liefst 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf gaf aan de hand van die cijfers aan dat het tijdelijk offline gaan in Nederland kon worden aanzien als de belangrijkste reden voor de significante omzetdaling.

Terug naar boven