Disclaimer

Via onze website vindt u informatie waarmee u in staat bent om  aanbieders te vergelijken. Deze informatie is met zorg samengesteld. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. We willen bezoekers graag informeren wat ze kunnen verwachten bij online casino’s, waar ze op moeten letten qua geld storten en uitbetalen, of als ze een bonus accepteren en wat ze kunnen verwachten met de klantenservice.

Wij promoten we enkel casino’s die een licentie hebben. Dat kan bijv. zijn: een licentie van de UK Gaming Autoriteit of van de Maltese Gaming Autoriteit of van de Curacao Gaming Autoriteit, kortom gedegen licentie verstrekkers die binnen online gaming worden erkend.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Via deze site vindt u informatie van die bruikbaar kan zijn om online casinos nederland te kunnen vergelijken. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, die echter subjectief is samengesteld. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zo wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. U als bezoeker dient zelf onze informatie op waarde te schatten, alvorens u zelf een keuze maakt of een actie onderneemt.

Informatie en Websites van derden, producten en diensten

Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door OnlineCasino24.nl worden aanbevolen. De website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Daarnaast aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid t.a.v. de gevolgen die voortkomen uit het bezoeken van websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites van derden is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons nl niet officieel en nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Risico’s van Gokken

(Online) Gokken brengt risico’s met zich mee. Wanneer je een website van een aanbieder bezoekt, dien je hiervan uitdrukkelijk op de hoogte te zijn en de gevolgen te accepteren. OnlineCasino24.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van jouw gedrag op websites van derden (de aanbieders).

Hoewel gokverslaving gelukkig niet veel voortkomt, wijzen je wel op de veel voorkomende factoren en valkuilen die potentieel kunnen leiden tot gokverslaving. Hiervoor verwijzen we je door naar de website van AGOG

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij deze website. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnlineCasino24.nl of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op OnlineCasino24.nl is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van ons. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op OnlineCasino24.nl.

Wijzigingen

De website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Europees recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de EU.

Terug naar boven